if (WPGlobus::Config()->language=="de") { $lang="de"; } else { $lang="en"; }
Show
de
en